Make your own free website on Tripod.com

OBCC Church

Statement of Faith

Home | Strat Plan 2006 | Pastors and Leaders | Statement of Faith | Spiritual Maturity | Photo Exhibit | Links | Kasaysayan | Testimonies | SCF | OBCS | OBCC Foundation | Freebies and Gifts

 
 

STATEMENT OF FAITH

OF OLD BALARA CHRISTIAN COMMUNITY

 

KAPAHAYAGAN NG PANANAMPALATAYA

NG PAMAYANANG KRISTYANO NG OLD BALARA

WE BELIEVE:

NANANAMPALATAYA KAMI:

 

1.      … In the good news that Jesus Christ died to pay the penalty of man’s sin and through him, man can obtain forgiveness of sin and eternal life.

 

… Sa mabuting balita na si Jesu-Cristo ay namatay para bayaran ang utang ng sangkatauhan at sa pamamagitan Niya, maaaring maranasan ng tao ang kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan.

 

2.      …. That a believer can have absolute assurance of his salvation while still alive on earth because God promises eternal life to all who believe in Christ; and God can never lie.

 

… Na ang isang mananampalataya ay maaring magkaroon ng buong katiyakan ng kanyang kaligtasan habang nabubuhay pa sapagkat ipinangako ng Dios ang buhay na walang hanggan sa lahat nang sasampalataya kay Cristo; at ang Dios ay hindi maaaring magsinungaling.

 

3.      … That every believer must attain spiritual maturity after being saved.  He can do this through prayer, reading of God’s word, obedience to God’s commands, witnessing for Christ, trusting in God and being constantly filled with the Holy Spirit.

 

… Na ang bawat mananampalataya ay dapat magtamo ng paglagong espiritual, pagkatapos maligtas.  Magagawa niya ito sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng salita ng Dios, pagsunod sa mga utos ng Dios, pagpapatotoo tungkol kay Kristo, pagtitiwala sa Dios, at pagpapasakop sa Banal na Espiritu.

 

4.      … That every believer needs to attend church regularly because God ordained the church to be the place were believers can best grow and serve God.

 

… Na ang bawat mananampalataya ay dapat laging sumama sa iglesya sapagkat itinakda ng Dios ang iglesya upang siyang maging pook kung saan ang mga mananampalataya ay lubos na lalago at makapaglilingkod sa Dios.

 

5.      … In the existence of a personal, omnipotent, merciful, just, righteous God who is the highest authority in heaven and earth.

 

… Na mayroong isang personal, makapangyarihan, mahabagin, makatarungan, matuwid na Dios sa Siyang pinakamataas na kapangyarihan sa langit at lupa.

 

6.      … in the Bible, composed of 39 books of the Old Testament and 27 books of the New Testament, to be the inerrant Word of God and the source of truth, wisdom and guidance in life. 

 

… sa Biblia, binubuo ng 39 na aklat ng Lumang Tipan at 27 na aklat ng Bagong Tipan, na siyang di-nagkakamaling Salita ng Dios at pinagmumulan ng katotohanan, karunungan at patnubay sa buhay.

 

7.      … In one God who exists in three distinct persons: the Father, the Son and the Holy Spirit.

 

… na mayroong iisang Dios na nagpakilala na Siya’y may tatlong persona: ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu.

 

8.      … In Jesus Christ, the only begotten Son of God, equal with God, the Lord and Savior of the world.

 

… kay Jesu-Cristo, ang bugtong na Anak ng Dios, kapantay ng Dios, Panginoon at tagapagligtas ng sanlibutan.

 

9.      … In the Holy Spirit, the third person of the Trinity, equal with God and Divine Helper of believers in living a victorious Christian life.

 

… sa Banal na Espiritu, ang pangatlong persona ng iisang Dios, kapantay ng Dios, at Dios na katulong ng mga mananampalataya sa pamumuhay ng isang matagumpay na buhay Kristyano.

 

10.  … That death is not the end of all things.  All men shall rise from the dead bodily to be judged by God and to be assigned their eternal destiny.

 

… na ang kamatayan ay hindi ang katapusan ng lahat.  Lahat ng tao ay mabubuhay na muli mula sa mga patay upang hatulan ng Dios at itakda sa kani-kanilang kaukulang walang hanggang hantungan.

 

11.  … That all things in heaven and earth, seen and unseen, were created by God for his purpose and glory.

 

… na ang lahat ng bagay sa langit at lupa, nakikita man o di-nakikita, ay pawang nilalang ng Dios para sa kanyang layunin at kaluwalhatian.

 

12.  … In the existence of heaven, the throne room of God and place of rest for all who die in Christ, and the existence of hell, the place of torment for all who die without Christ.

 

… na mayroong langit, ang pook-luklukan ng Dios at pook-kapahingahan ng lahat ng mga namatay kay Cristo, at mayroong impyerno, ang pook-pagdurusa ng lahat ng mga namatay na wala kay Cristo. 

 

13.  … that God created spirit beings for the purpose of serving God and man.  The faithful ones are called angels.  The rebellious ones are now called demons.

 

… na lumikha ang Dios ng mga espiritung nilalang para maglingkod sa Dios at sa tao.  Ang mga tapat sa mga ito ay tinatawag na mga anghel.  Ang mga suwail sa mga ito ay tinatawag ngayong mga demonyo.

 

14.  … That God created man in the image of God, but because of sin, he is presently in a state of total depravity.  Man is the highest form of creation and he is composed of spirit, soul and body.

 

… na nilalang ng Dios ang tao sa larawan ng Dios, subalit dahil sa kasalanan, siya ay ngayon nasa kalagayan ng buong-buong pagkakasira.  Ang tao ay ang pinakamataas na uri ng nilalang at siya ay binubuo ng espiritu, kaluluwa at katawan.

 

15.  … That man cannot be made righteous through his own efforts but only through faith in the finished work fo the Lord Jesus on the cross.

 

… na ang pagwawalang-sala ng sangkatauhan ay hindi sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa natapos nang gawain ng Panginoong Jesus sa Krus.

 

16.  … That God intends for every believer, after salvation, to be transformed to a new life by the Holy Spirit and to be set apart for a life of holiness.

 

… na layon ng Dios para sa bawat mananampalataya, pagkatapos maligtas, na siya’y mabago ng Banal na Espiritu tungo sa isang bagong buhay at ihiwalay para sa isang buhay na may kabanalan.

 

17.  … That the church of God is the assembly of all true believers who are gathered together in the name of Christ for the purpose of worshipping God and edifying one another. 

 

… na ang iglesya ng Dios ay ang samahan ng lahat ng mga tunay na mananampalataya na nagkakatipon-tipon sa pangalan ni Cristo para sa layong sumamba sa Dios at magpalakas sa isa't isa.

 

18.  … That the Lord Jesus left to the church two ordinances: baptism to symbolize the believer's salvation in Christ, and communion to symbolize the believer's unity in Christ.

 

… na ang Panginoong Jesus ay nag-iwan sa iglesya ng dalawang tuntunin:  ang pagbabautismo na sagisag ng kaligtasan ng mga mananampalataya kay Cristo at ang komunyon na sagisag ng pagkakaisa ng mga manampalataya kay Cristo.

 

19.  … That every believer is commanded by the Lord Jesus to witness and make disciples of all the nations.

 

… na ang bawat mananampalataya ay inatasan ng Panginoong Jesus na magpatotoo at gumawa ng mga alagad mula sa lahat ng mga bansa.

 

20.  … That the Lord Jesus is coming again from the clouds of the sky with power and great glory to be the final Judge and Ruler of the whole world. 

 

… na ang Panginoong Jesus ay muling babalik mula sa mga alapaap ng langit na may dalang kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian upang maging panghuling Hukom at Mananakop ng buong sanlibutan.  

 

By Rene Resurreccion, July 26, 1993

"...the good news is preached to the poor" (Matt. 11:5)